คุณสมบัติ

      1 ไม่จำกัดสัญชาติ-เชื้อชาติ ไม่จำกัดเพศ และอายุ*

      2 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฏหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม

     3 ผู้สมัครเข้าประกวดแข่งขันต้องมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารประเภทผัดกะเพราเนื้อ

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันมีผู้ช่วยได้ไม่เกิน 1 ท่าน