การให้คะแนน

1 การเตรียมงาน (15 คะแนน)

     1.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (10 คะแนน)

     1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ (5 คะแนน)

2 กระบวนการ (25 คะแนน)

     2.1 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน (10 คะแนน) 

     2.2 มีสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)

     2.3 ปฏิบัติงานได้เสร็จทันเวลา (5 คะแนน)

3 ผลงาน (60 คะแนน)

     3.1 รสชาติอาหาร (20 คะแนน)

     3.2 ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

     3.3 การจัดตกแต่งอาหาร (10 คะแนน)

     3.4 การนำเสนอผลงาน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 5 นาที (10 คะแนน)